Reklamační podmínky

1.1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem prodávajícího a právním řádem platným v ČR.

1.2. Zboží lze reklamovat u prodávajícího dle podmínek reklamačního řádu a zasláním zboží na adresu prodávajícího Timpex s.r.o., Dukelská 128, 788 33 Hanušovice, ČR.

1.3. Zboží na reklamaci kupující zasílá v původním obalu prodávajícímu. Prodávající kupujícímu doporučuje zboží u přepravce pojistit na částku, která odpovídá jeho pořizovací hodnotě. Nemá-li kupující původní obal, zabalí zboží takovým způsobem, který ho dostatečně ochrání při jeho přepravě. Přepravce neručí za špatně zabalené zásilky. Prodávající neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě, i když se závada projevila před transportem.

1.4. Reklamace koncového uživatele se uplatňují u kupujícího, u kterého věc zakoupil. Kupující pak zasílá věc prodávajícímu, který mu věc prodal.

1.5. Kupující je povinen koncovému uživateli vydat písemné potvrzení o tom, kdy uživatel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace koncový uživatel požaduje, dále písemné potvrzení ve 30-ti denní lhůtě o provedení opravy a o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

1.6. Prodávající reklamace přijímá a vyřizuje výhradně jen s kupujícím, nikoliv s koncovým uživatelem.

1.7. Při předání věci do reklamace je kupující povinen sdělit prodávajícímu podrobný popis závady (např. v jakém režimu a jak se závada projevuje, jak dlouho po použití, popis manipulace s věcí před vznikem závady apod.). Pro popis závady kupující vyplní servisní formulář (v sekci Podpora), který se zašle prodávajícímu společně s reklamovaným výrobkem.

1.8. Při uplatnění reklamace je kupující povinen prokázat, že je výrobek reklamován u prodávajícího, který výrobek prodal a že je v záruční době. Za nejvhodnější pro prokázání těchto skutečností je předložení:

  • prodejního dokladu
  • potvrzeného záručního listu

1.9. Na výrobky (zboží) je poskytnuta záruka v trvání 24 měsíců.

1.10. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním a dále na:

  • nedodržením podmínek (bod 5.7. Obchodní podmínky) pro odbornou montáž a nastavením nebo byla-li provedena firmou či koncovým uživatelem, kteří nejsou pro tuto činnost oprávněny
  • na vady způsobené mechanickým poškozením
  • pokud je věc skladována ve vlhkých a nekrytých prostorách, popř. je používána v prostorách, které neodpovídají bytovému prostředí
  • na škody vzniklé v důsledku živelné katastrofy, povětrnostních nebo klimatických vlivů, násilného poškození, elektrostatickým nábojem, poškozením způsobeným zapojením do sítě neodpovídajícím příslušné ČSN
  • při porušení garančních nálepek a štítků s výrobními čísly
  • poškozením zboží při přepravě
  • pokud se údaje na záručním listu nebo kupním dokladu liší od údajů na výrobním štítku.

1.11. Na spotřební materiál použitý při opravě nebo výměně části se prodloužení záruční doby nevztahuje.

1.12. Ostatní, v těchto reklamačních a záručních podmínkách neupravené postupy, se řídí příslušným ustanovením Občanského zákoníku ČR.